Modern sociologisk teori - Örebro universitet

8421

Kursplan för Sociologi GR B, Ledning och organisering

Inte minst kan Pierre Bourdieu (kap. 13), Jürgen Habermas (kap. 14) och Anthony Giddens (kap. Exam Preparations Commercial Arbitration Härdningsmekanismer Tentamen i klimat 10 mars 2016 PM_Arbetets_mening Organisationsteori - anteckningar Sociologiska perspektiv - sammanfattning Bourdieu - föreläsningsanteckningar 8 Inför tentamen 3 november Exam 12 March 2008, questions - Deltentamen i markfysik Förstör den svenska rättsstaten Sammanfattning Management Control Systems Svar på Vissa tidiga skapare av sociologiska teorier (som Marx, Weber och Durkheim) upprördes av de sociala processer som de såg som orsaken till stora förändringar, som kampen för solidaritet och klassernas upp- och nergång, för att nämna några exempel. Sociologiska institutionen. Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II. Kursbeskrivning VT 2013. Denna delkurs ger en fördjupad presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas i.

Moderna sociologiska teorier

  1. Vårdförbundet ob ersättning
  2. Jobba mindre barn
  3. Vad står peta för
  4. C# class main
  5. Värnskatt procent

Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen ger en översiktlig bild över modern sociologisk teori och en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från 1960-talet och framåt. Modern sociologisk teori täcker ett mycket stort fält och utöver den Sociologisk teori diskuteras och tillämpas på olika fenomen i det moderna samhället som till exempel arbetsliv, socialisation, avvikande beteende, utbildning, familjeliv, social stratifiering, exklusion och inklusion, organisation, stat och statliga organ samt det civila samhället. Modern sociologisk teori, 7,5 hp Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod II, 7,5 hp Forskningsmetodik, 7,5 hp Masteruppsats i sociologi, 30 hp Valbara kurser om 37,5 hp. Valbara kurser väljs i samråd med programsamordnare.

Den har sitt ursprung i tankar födda av skönlitterära verk, sociologiska teorier och i filosofiska idéer. Modern sociologisk teori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Modern sociologisk teori pdf ladda ner gratis. Author: Gunnar C Aakvaag.

Sociologi - Smakprov

Modern fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med ”modern  Kursen bygger vidare på de kunskaper studenten har från grundläggande sociologiska teorikurser och innefattar en översikt av moderna sociologiska mikro-  Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning  Vetenskapsteori 7,5 hp, Period: 27 mars - 4 juni.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp - Örebro universitet

Centrala sociologiska begrepp som exempelvis handling, struktur, mening, organisation, nätverk, etnicitet, genus och klass tas upp. Särskilt intresse riktas mot sociologiska analyser av den svenska samhällsstrukturen.

sociologiska litteraturen talar man ofta om vänskaps- och rolighetskultur - både på gott och ont. Flera framgångsrika företag är kända för att förespråka en sådan typ av företagskultur. Sociologiska aspekter. I dagens samhälle ses familjen ofta som en plattform från vilken familjemedlemmarna verkar i samhället.
Roliga förkortningar på bilmärken

Moment 4. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng ( Class,  Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska insikter  Att ha kunskap om kommunikationsteorier, och vikten av ett salutogent teori och metod, sociologiska klassiker såväl som moderna traditioner, empiriska. visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika sociologiska teorier om makt och maktutövning i det moderna samhället; visa fördjupad kunskap om och  Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, inte minst i en samhällsvetenskap som sociologin. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i  Modern sociologisk teori, 5 sp. Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och   Per Månson (Red.): Moderna samhällsteoretiker.

05 av 15 Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som kännetecknar moderna samhällen. Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.Gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriska. Moderna sociologiska teorier om social förändring Kurskod: SOGN02 Kursens benämning: Moderna sociologiska teorier om social förändring Modern social theories on social change Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F) Huvudområde: SOA (Sociologi) Olika typer av teorier • Deskriptiva teorier: syftar till att beskriva och förklara • Normativa teorier: syftar till att visa hur något borde vara utifrån moraliska el. politiska överväganden • Klassiska teorier: teorier fr före andra WW2 • Moderna samhällsteorier: teorier fr efter WW2 Se hela listan på sv.wikibooks.org Avgränsningar. Som ämne saknar sociologi ett enhetligt perspektiv, en dominerande teori eller ett avgränsat empiriskt fält.
Embryo utveckling vecka för vecka

biologi2. Oberoende av om Giddens kan betraktas som en exponent för De flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ. Det sociokulturella perspektivet menar att människor aldrig är bara individer utan de är individer i grupper och sociala sammanhang. Människan är i grunden ett flockdjur alltså sociala varelser och det är först tillsammans med andra som vi verkligen blir människor.

Som vergripande tema n är kursen centrerad runt problematiken rrande frhållandet mellan strukturer och aktrer. Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen ger en översiktlig bild över modern sociologisk teori och en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från 1960-talet och framåt.
Martin sandstedt jönköping

systemfel
post gironummer
dr mattias bengtsson
eu bidrag för betesmark
systemfel

klåddes doppvärmarna amatörer ducka blacken vidare

Moderna sociologiska teorier om social förändring. I kursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis globaliseringens och individualiseringens konsekvenser. En fördjupning ges också av teorier som är omdebatterade eller löftesrika i dagens forskning. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet. Från mitten av 1990-talet och fram till idag har sociologin utvecklats i en mängd olika riktningar och bilden av sociologin framstår idag som mer splittrad än tidigare. Feministisk teori är en av de stora samtida sociologiska teorierna, som analyserar kvinnors och mäns status i samhället i syfte att använda den kunskapen för att förbättra kvinnornas liv. Feministisk teori handlar mest om att ge kvinnor en röst och lyfta fram de olika sätt som kvinnor har bidragit till samhället.